RODO

RODO Pragniemy Państwa poinformować, iż spełniamy warunki pracy wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w skrócie RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6. Z Administratorem można skontaktować się osobiście w siedzibie poradni, pod nr tel. 46 834 59 66 lub mailowo: pppp@powiat-skierniewice.pl Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Marczyński, z którym można skontaktować się przez adres e-mail inspektor@4consult.com.pl

Poniżej znajdziecie Państwo wzory klauzul, obowiązujących w związku z danym działaniem realizowanym przez poradnię.

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Skierniewicach (96-100) przy ulicy Konstytucji 3 Maja 6, z którą można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: pppp@powiat-skierniewice.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Damian Marczyński, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: inspektor@4consult.com.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
 2. b) realizacji umów,
 3. c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d)wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie:

Realizowane zadanie Podstawa prawna
Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022, poz. 2230 z późn. zm.)

Prowadzenie preorientacji zawodowej i pomocy w wyborze kierunku kształcenia dla dzieci i młodzieży Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022, poz. 2230 z późn. zm.)

Wspomaganie przedszkoli, szkół                i placówek  w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)

 

 

 1. e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
  /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie – w szczególności
  w zakresie:
 • wydania opinii w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży,
 • wydania orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 • wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • objęcia dzieci i młodzieży albo dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • wszczęcia terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, uczestnictwa w grupach wsparcia, mediacjach, warsztatach, konsultacjach, wykładach i prelekcjach, uczestnictwa w psychoterapii,
 • prowadzenia współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez te placówki indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • udzielania nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia psychicznego,
 • udzielania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom  i specjalistom.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)     prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
c)     prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

–  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

–  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

–  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e)     prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h)     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Infolinia: 606-950-000

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Podstawa prawna:

– art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE