Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 01.11.2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r.
Zmiany naniesiono 22.07.2022r.

Dane teleadresowe siedziby poradni:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  1. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

adres www: ppppskierniewice.pl

nr telefonu: 46 834 59 66, 666 356 165

e-mail: pppp@powiat-skierniewice.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach mieści się na drugim piętrze zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od frontu i dwa od wewnętrznej strony budynku.              Przy wszystkich wejściach zapewniono drzwi dwuskrzydłowe. Jedno z wejść jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Wejście jest usytuowane od strony dziedzińca wewnętrznego budynku, w lewym jego skrzydle (patrząc od strony dziedzińca). Jest wyposażone w podjazd. Tuż przy tym wejściu znajduje się winda umożliwiająca dostęp do poradni osobom z niepełnosprawnościami. Do obsługi windy konieczny jest pracownik poradni lub pracownik starostwa. Przy drzwiach znajduje się dzwonek wzywający pracownika.

W budynku istnieje także możliwość skorzystania ze schodołazu.

W przypadku braku możliwości dotarcia klienta do poradni zapewniana jest inna organizacja przyjęcia w udostępnianym czasowo pomieszczeniu na parterze budynku.

Na parkingu przed frontowym wejściem do budynku, w którym usytuowana jest poradnia wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

W budynku zapewniono spójny system informacji. 

Ułatwienia na stronie internetowej poradni

Strona internetowa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Emilia Safianowska, tel. 46/8345966, 666 356165 e-mail: pppp@powiat-skierniewice.pl Pod w/w nr telefonu lub mailowo można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, autodeskrypcji, itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą zakładkę lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli żądający zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinien także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Poradnia powinna zrealizować żądanie najpóźniej do 7 dnia od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Poradnia niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia żądania.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Poradnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Poradnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony cyfrowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony RPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-warszawa