Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Skierniewicach
na lata 2022-2027

Informacje wstępne

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach została założona w 2021r. Placówka mieści się w zabytkowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Lokale Poradni znajdują się na drugim piętrze prawego skrzydła budynku.

Poradnia zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnościami (w skrzydle poradni znajduje się winda).

Poradnia Pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest Powiat Skierniewicki.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach.

Rejon działania Poradni obejmuje dziewięć gmin Powiatu Skierniewickiego tj. : Skierniewice, Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia.

Teren działania poradni

Pod opieką Poradni aktualnie znajduje się obecnie 61 placówek oświatowych, w tym: 3 żłobki, 15 przedszkoli, 41 szkół podstawowych (w tym 8 oddziałów przedszkolnych), 2 szkoły ponadpodstawowe oraz 28 wychowanków Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie powiatu wynosi 4637, dzieci do lat 3 stanowią liczbę 1693, co daje łączną liczbę potencjalnych małych Klientów Poradni w liczbie 6330.

Kadra

Obecną kadrę pedagogiczną Poradni stanowią następujący specjaliści:

 • 4 pedagogów terapeutów, w tym oligofrenopedagodzy,
 • 3 psychologów, w tym jeden z uprawnieniami zawodoznawstwa,
 • 2 logopedów z uprawnieniami neurologopedii,
 • wśród kadry jest także dwóch terapeutów SI.

W Poradni działa Zespół Orzekający, którego członkiem jest lekarz konsultant.

Poradnia koordynuje porady lekarskie specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży, które są realizowane w siedzibie poradni. Porady lekarskie są bezpłatne dla Klientów Poradni, w kosztach partycypuje Powiat oraz Gminy z terenu Powiatu Skierniewickiego.

Kadrę niepedagogiczną stanowi zatrudniony referent.

Poradnia świadczy usługi bezpłatnie. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, w okresie wakacyjnym 8.00-16.00.

Dodatkowa oferta Poradni

W Poradni funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w którym pracuje znakomita większość personelu.

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci w ramach WWR prowadzi specjalista fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym.

Misja Poradni:

„Zorientowani na klienta”

Wizja Poradni:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach  to nowoczesna i sprawnie działająca placówka:

 • świadcząca profesjonalne usługi psychologiczno-pedagogiczne
 • właściwie wykorzystująca zasoby kadrowe
 • oferująca współczesne zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne
 • budująca profesjonalne relacje z otoczeniem placówki

Cele do osiągnięcia w placówce:

Obszar diagnozy

 • W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem Klientów na profesjonalną i rzetelną diagnozę specjalistyczną poradnia poszerzy bazę testową i uprawnienia poszczególnych pracowników.
 • Zostanie zwiększone wyposażenie Poradni o nowe narzędzia, w szczególności umożliwiające diagnozowanie współczesnych zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt stałego zwiększania się liczby zgłoszeń dzieci i młodzieży potrzebujących diagnozy w tym kierunku, a także oficjalne prognozy wzrostowe wiodących ośrodków naukowych, w tym zakresie (prognozy ogólnoświatowe).
 • Zwiększenie dostępności do specjalistycznej diagnozy blisko miejsca zamieszkania dzieci i uczniów z terenu działania poradni.
 • Pracownicy Poradni uzyskają nowe kwalifikacje, niezbędne do diagnozowania dzieci i młodzieży zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.
 • Poszerzenie oferty diagnostycznej Poradni skróci czas oczekiwania na postawienie rozpoznania diagnostycznego.
 • Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych w postaci porad lekarza specjalisty psychiatry dziecięco-młodzieżowego.

Obszar terapii

 • Poszerzenie oferty zajęć terapeutycznych o nowoczesne metody
 • Uruchomienie zajęć nakierowanych na pomoc dzieciom w rozwoju niezbędnych kompetencji społeczno-emocjonalnych
 • Uruchomienie wsparcia dla rodziny np. w postaci zajęć z zakresu poszerzania kompetencji wychowawczych
 • Współorganizacja zajęć ogólnorozwojowych i kształtujących postawy prospołeczne i patriotyczne we współpracy z szeroką bazą ośrodków i instytucji lokalnych, promujących dobro kulturowe
 • Uruchomienie grup wsparcia

Obszar profilaktyki

 • Zwiększanie świadomości odbiorców wobec rosnącego problemu uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży, jak np. uzależnienie od smartfonów, mediów, social-mediów, gier, ich krótko- i długotrwałych skutków (problemy w relacjach interpersonalnych, problemy emocjonalne i osobowościowe, w nauce, samodzielności, problemy wolicjonalne, etc.)
 • Poszerzenie oddziaływań na sferę edukacyjno-wychowawczą i poszerzenie kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie właściwego doboru treści medialnych dostępnych dla dzieci
 • Psychoedukacja rodziców i opiekunów w zakresie doboru odpowiednich zabawek dla dzieci i konieczności eliminowania kreowanego przez rynek i działania marketingowe pseudo-zabawek, będących odpowiednikami postaci z krwawych, brutalnych i budzących grozę gier, często przeznaczonych dla widowni 16+
 • Poszerzenie wiedzy nt. agresji i przemocy, gdyż natężenie tego problemu rośnie w społeczeństwie, szczególnie w sytuacji zmagania się z długofalowymi skutkami stanu epidemicznego oraz aktualnymi globalnymi wyzwaniami o charakterze społeczno-gospodarczym.

Obszar wspomagania

 • Poszerzenie oferty wsparcia szkół i placówek, a zatem dyrektorów, nauczycieli i rodziców w postaci zwiększenia oddziaływań szkoleniowych ze strony Poradni. Współczesne problemy i wyzwania wychowawcze i edukacyjne, globalnie zmieniające się warunki i styl życia, sytuacja pocovidowa, zbierająca żniwo w zakresie znacznego pogorszenia się dobrostanu i zdrowia psychicznego i fizycznego, a także wzrastające w społeczeństwie tendencje przemocowe i agresywne, sprawiają, iż zarówno rodzice, jak i nauczyciele poszukują źródeł rzetelnej, współczesnej i przydatnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej. Zamierzamy realnie i aktywnie odpowiedzieć na te potrzeby
 • Poszerzenie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, rodziny
 • Poszerzenie oferty szkoleniowej Poradni – uruchomienie cyklicznych szkoleń online dla Dyrektorów, nauczycieli, rodziców pod hasłem „Misja szkoleniowa” jako cykl bezpłatnych szkoleń online (platforma MS Teams lub inne) w postaci webinarów, również z zaproszonymi gośćmi, w tematyce ukierunkowanej na współczesne problemy dzieci i młodzieży, wybrane aspekty rozwoju osobistego, zdrowia psychicznego, profilaktyki i inne, zgłaszanych sukcesywnie przez środowisko lokalne

Obszar promocji

 • Stworzenie logotypu Poradni, czyli znaku rozpoznawalnego wśród szerokiego grona odbiorców
 • Poszerzenie oglądalności strony internetowej Poradni poprzez systematyczne zamieszczanie atrakcyjnych tematycznie treści i informacji o realizowanych działaniach placówki, aktualizowanie treści i tym samym wzmocnienie klikalności linku do strony www Poradni
 • Poszerzenie współpracy z mediami lokalnymi, np. w postaci patronatów medialnych, wywiadów, informacji zamieszczanych w mediach lokalnych
 • Poszerzenie rozpoznawalności marki Poradni – np. promowanie działań realizowanych w Poradni na zewnętrznych stronach i serwisach internetowych

Podsumowanie

Poradnia to placówka, która w perspektywie najbliższych pięciu lat będzie:

 • nowoczesna,
 • współpracująca,
 • wyposażona w nowoczesne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne,
 • atrakcyjna przez różnorodną i szeroką gamę oferty, realizowanych działań i kierunków pomocy,
 • autonomiczna, zarówno w zakresie podejmowanych działań, jak i kadry,
 • innowacyjna i ucząca się,
 • korzystająca z nowoczesnych technologii,
 • bezpieczna i promująca zdrowy styl życia,
 • rozpoznawalna i promująca swoje działania,
 • wspierająca rozwój każdego człowieka w ujęciu holistycznym,
 • kształtująca i zachęcająca do szczęśliwego i zdrowego stylu życia, poprzez realizowanie zadań, które zapewnią Klientom możliwość budowania umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, dobrego komunikowania się z ludźmi, wzrost samooceny, samodzielności, umiejętność współżycia w społeczeństwie i spełniania się w podejmowanych rolach społecznych, podejmowania decyzji,
 • aktywna i sprawiedliwa,
 • bazująca na wartościach humanistycznych, budująca i wspierająca świat wartości uniwersalnych opartych na chrześcijańskich zasadach etycznych, wspierająca postawy prospołeczne i patriotyczne,
 • z ugruntowaną, rozpoznawalną marką.

Wskaźniki sukcesu

 • Rosnące zainteresowanie ofertą Poradni
 • Napływ klientów z polecenia
 • Wzrost zainteresowania ofertą poradni
 • Bardzo dobre wyniki badania satysfakcji klienta poradni

 

Wrzesień 2022r.
Opracował zespół pod kierownictwem dyr. E. Safianowskiej