Statut

STATUT
(tekst jednolity)

POWIATOWEJ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SKIERNIEWICACH


Rozdział 1
Przepisy ogólne

1.1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach jest publiczną placówką oświatową zwaną w dalszej części statutu „Poradnią”.

Poradnia jest powiatową jednostką organizacyjną.

 1. Siedziba Poradni znajduje się w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6.
 2. Z usług Poradni korzystać mogą dzieci i młodzież przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz ich rodzice, prawni opiekunowie, a także nauczyciele i wychowawcy. Dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola i szkoły, a także ich rodzicom Poradnia udziela pomocy, o ile ich miejsce zamieszkania leży w obrębie działania Poradni.
 3. Poradnia obejmuje swoim działaniem gminy: Skierniewice, Bolimów, Godzianów, Głuchów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Maków, Nowy Kawęczyn, Słupia.

Rozdział 2
Cele, zadania i formy pracy Poradni

2.1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
a także udziela rodzicom, nauczycielom oraz wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży.

3. 1. Do zadań Poradni należy w szczególności:

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym predyspozycji
  i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci
  i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi;
 3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
  z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
 4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego;
 5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
  w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 1. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 2. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;
 3. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 4. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 6. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych;
 7. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 8. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych
  i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 1. Poradnia realizuje zadanie własne Powiatu Skierniewickiego polegające na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin Powiatu Skierniewickiego,
  tj. zorganizowania i koordynowania przez Powiat porad lekarza-psychiatry dla dzieci i młodzieży.

4. 1. Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:

diagnozowanie;

 1. opiniowanie;
 2. działalność terapeutyczną;
 3. prowadzenie grup wsparcia;
 4. konsultowanie;
 5. poradnictwo;
 6. psychoedukację;
 7. doradztwo;
 8. mediacje;
 9. interwencję kryzysową;
 10. działalność profilaktyczną;
 11. działalność informacyjno-szkoleniową.
 1. Hierarchię ważności poszczególnych zadań określa dyrektor Poradni biorąc pod uwagę

aktualne potrzeby.

5.1. Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami poprzez:

konsultacje;

 1. wymianę doświadczeń i informacji;
 2. współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, itp.;
 3. współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;
 4. wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.
 1. Poradnia, realizując swoje zadania, w miarę potrzeb współpracuje z:
 1. przedszkolami, szkołami, innymi placówkami oświatowymi;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 1. poradniami i innymi placówkami medycznymi;
 2. ośrodkami pomocy społecznej, PCPR;
 3. organizacjami pozarządowymi;
 4. centrami informacji i planowania kariery zawodowej;
 5. innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom: sądami, kuratorami rodzinnymi, policją;
 6. szkołami wyższymi w zakresie organizowania na terenie poradni praktyk pedagogicznych;
 7. placówkami doskonalenia nauczycieli.
 1. Poradnia prowadzi działania także poza siedzibą; przede wszystkim w przedszkolach i szkołach.
 2. Szczegółowe zadania Poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy Poradni.

6.1. Podstawowymi formami pracy są:

badania indywidualne i grupowe;

 1. zajęcia grupowe: warsztaty i treningi;
 2. terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna oraz inne zajęcia
 1. charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym;
 1. zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu;
 2. konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni
 1. placówek;
 1. prelekcje i odczyty tematyczne dla rodziców i nauczycieli;
 2. interwencja kryzysowa.

7.1. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica dziecka/prawnego

opiekuna/pełnoletniego ucznia. Na wniosek rodziców dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

 1. Do wniosku o wydanie opinii wnioskodawca może dołączyć posiadaną inną dokumentację uzasadniającą wniosek.
 2. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich osoba, która składa wniosek powinna, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 3. Opinia Poradni zawiera:
 1. oznaczenie Poradni wydającej opinię;
 2. numer opinii;
 3. datę wydania opinii;
 4. imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;
 5. diagnozę poziomu rozwoju;
 6. zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
 8. podpis dyrektora Poradni.
 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, opinię wydaje się zgodnie z pkt. 1-4.
 2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię Poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 3. Poradnia wydaje także – na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby – informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

8. 1. W Poradni jest organizowany i działa na podstawie odrębnych przepisów zespół orzekający, wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół orzekający działa na podstawie regulaminu.

Rozdział 3
Organy Poradni

9.1. Organami Poradni są:

Dyrektor Poradni;

 1. Rada Pedagogiczna.
 1. Dyrektora Poradni powołuje organ prowadzący z zachowaniem odpowiednich przepisów.
 2. Funkcje dyrektora powierza i z funkcji odwołuje organ prowadzący.

10.1. Kompetencje dyrektora Poradni:

kieruje bieżącą pracą Poradni i jest jednocześnie kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w nim pracowników;

 1. reprezentuje Poradnię na zewnątrz;
 2. jest odpowiedzialny za racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy placówki;
 3. dysponuje środkami przewidzianymi w planie finansowym placówki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny i wykonuje wszystkie zadania z nim związane;
 5. kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
 6. przyznaje kary porządkowe;
 7. dokonuje oceny pracy pracowników ;
 8. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli;
 9. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących;
 10. zapewnienia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. powołuje zespoły orzekające;
 12. powołuje i odwołuje z funkcji wicedyrektora Poradni po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej oraz określa jego kompetencje;
 13. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami środowiska lokalnego;
 14. współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi;
 15. administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z

obowiązującym regulaminem;

 1. podpisuje wszystkie pisma opracowane i wysyłane przez Poradnię.

11.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.

 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie opracowanego i uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach planowanych i nadzwyczajnych. Uchwały Rady Pedagogicznej obowiązują wszystkich nauczycieli Poradni.
 3. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej.

12.1. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna podejmują następujące działania na rzecz rozwiązania sporów powstałych między tymi dwoma organami:

negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na roboczych spotkaniach tych organów, zwołanych w celu rozwiązania sporu.

 1. w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu, organy Poradni powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza Poradni, bezstronna, zaakceptowana przez oba organy, dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu;
 2. w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, organy Poradni zwracają się o rozstrzygnięcie sporu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4
Zakres zadań pracowników Poradni

13.1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, określone odrębnymi przepisami.

Do realizacji zadań z zakresu orzecznictwa i konsultacji zatrudnia się lekarza specjalistę.

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych.
 2. Wszyscy pracownicy Poradni zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony danych osobowych osób korzystających z pomocy placówki.
 3. Zasady zatrudniania pracowników regulują odrębne przepisy.
 4. Liczbę pracowników ustala, na wniosek dyrektora, organ prowadzący.

14.1. Pracownicy pedagogiczni, w ramach obowiązkowego wymiaru godzin, prowadzą specjalistyczną diagnozę, zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami w Poradni i poza nią (w przedszkolu, szkole, placówkach, a także na terenie domu rodzinnego ucznia) oraz inne prace wynikające z zadań statutowych Poradni zgodnie z wykształceniem, posiadanymi kwalifikacjami i aktualnym planem pracy.

Działania pracowników pedagogicznych Poradni realizowane poza placówką obejmują przede wszystkim:

 1. udzielanie porad i konsultacji uczniom, nauczycielom i rodzicom;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktycznej;
 3. organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 4. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
 5. uczestnictwo w zebraniach z rodzicami;
 1. udział na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły w pracach zespołu określającego pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. Do podstawowych zadań psychologa należy w szczególności:
 1. udzielanie porad i konsultacji uczniom, nauczycielom i rodzicom;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktycznej;
 3. organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 1. prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
 2. uczestnictwo w zebraniach z rodzicami;
 1. udział na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły w pracach zespołu określającego

pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. prowadzenie diagnozy psychologicznej, w tym rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
  i młodzieży;
 2. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 3. diagnozowanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjów na terenie Poradni;
 4. prowadzenie zajęć grupowych związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
 5. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej na terenie Poradni;
 6. udzielanie porad i konsultacji psychologicznych dla nauczycieli, wychowawców i rodziców;
 7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu oraz innych problemów dzieci i młodzieży;
 8. prowadzenie działań z zakresu interwencji kryzysowej na zgłoszenie rodzica lub szkoły;
 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom dzieci przewlekle chorych;
 10. współpraca z psychologami, pedagogami i logopedami Poradni, pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami;
 11. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Do podstawowych zadań pedagoga należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży;
 2. prowadzenie przesiewowych badań pedagogicznych;
 3. udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;
 4. udzielanie wsparcia nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu przez szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 5. udzielanie różnych form pomocy uczniom, w tym uczniom uzdolnionym;
 6. organizowanie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży;
 7. prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej na terenie poradni w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 9. udzielanie porad pedagogicznych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
 10. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły, placówki i rodziny;
 11. współpraca z psychologami, pedagogami i logopedami poradni, pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami.
 1. Do podstawowych zadań logopedy należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących różnego rodzaju zaburzeń mowy;
 2. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej;
 3. udzielanie porad logopedycznych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacj i j ęzyko wej;
 5. współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
 6. wykonywanie przesiewowych badań logopedycznych w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych na terenie szkół;
 7. współpraca z psychologami, pedagogami i logopedami poradni, pedagogami szkolnymi i innymi specjalistami;
 8. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Pracownicy pedagogiczni Poradni mają prawo do samodzielnego doboru metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz metod wspierających diagnozę, a także do organizacji własnego warsztatu pracy.
 2. Czas przeznaczony na badania diagnostyczne uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, a także specyfiki zgłaszanego problemu. Decyzję w tym zakresie podejmuje specjalista.
 3. Do zakresu zadań lekarza konsultanta (pediatry) należą:
 1. uczestniczenie w posiedzeniach zespołu orzekającego Poradni;
 2. konsultowanie przedkładanej w Poradni dokumentacji lekarskiej.
 1. Do zakresu zadań lekarza psychiatry należą konsultacje dzieci z terenu powiatu skierniewickiego.
 2. Do podstawowych zadań referenta należy w szczególności:
 1. prowadzenie sekretariatu Poradni, a w szczególności przyjmowanie korespondencji i przedkładanie jej dyrektorowi, przyjmowanie telefonów, utrzymywanie łączności między dyrektorem a pozostałymi pracownikami poradni;
 2. prowadzenie rejestru przyjęć oraz w porozumieniu z dyrektorem ustalanie terminów badań, podawanie ich do wiadomości rodziców,
  egzekwowanie w imieniu dyrektora brakujących dokumentów dzieci i młodzieży badanych w Poradni;
 3. komputerowe pisanie informacji oraz innych pism związanych z działalnością Poradni, przedkładanie ich do podpisu dyrektorowi i innym pracownikom według wskazań dyrektora;
 4. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 5. odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji, pieczęci oraz stempli;
 6. prowadzenie rejestru i kontroli spraw przyjętych do załatwienia przez dyrektora;
 7. przygotowywanie, wypełnianie i wysyłanie elektronicznej dokumentacji sprawozdawczej Poradni;
 8. wykonywanie wszystkich innych spraw zleconych przez dyrektora Poradni i godne reprezentowanie placówki w kontaktach z klientami Poradni.
 1. W Poradni pomocy dzieciom i młodzieży mogą udzielać także wolontariusze, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie zgodne z obwiązującymi przepisami.
 2. Poradnia może przyjmować słuchaczy zakładów doskonalenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem Poradni, a zakładem doskonalenia nauczycieli, szkołą wyższą lub samym studentem.

Rozdział 5
Organizacja pracy Poradni

15.1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do 25 maja danego roku.

W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

16. 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy Poradni;

 1. rejestr wydawanych opinii;
 2. rejestr wydawanych orzeczeń;
 3. indywidualne dzienniki pracy pracowników pedagogicznych;
 4. karty indywidualne;
 5. księgę protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 6. protokoły posiedzeń zespołów orzekających;
 7. Księgę Udzielonej Pomocy.
 1. Wgląd do dokumentacji posiadają upoważnieni pracownicy organu prowadzącego i nadzorującego Poradnię.
 2. Poradnia przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

17.1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku.

 1. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor za zgodą organu prowadzącego.
 2. W lokalu Poradni mogą przebywać jej pracownicy w godzinach określonych

w tygodniowym harmonogramie pracy, a poza nimi za zgodą dyrektora Poradni.

18.1. Korzystanie z całego zakresu pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w drodze na badania lub zajęcia i po ich zakończeniu należy do rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. Rodzice mogą dobrowolnie wspierać Poradnię, doposażając ją w materiały i pomoce do pracy indywidualnej i grupowej prowadzonej
  z dziećmi i młodzieżą.