OFERTA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Realizacja na terenie poradni

Lp. Tematyka Forma i odbiorca Czas realizacji Osoba prowadząca
1. „Wspomagamy pracę szkoły” cykliczne spotkania dla koordynatorów ds. współpracy z poradnia rok szkolny 2018/2019 B. Gogol
A. Jaskólska
2. „Wiek przedszkolny – ważny etap w przeciwdziałaniu dysleksji warsztat ok. 2h A. Wesołowska
3. „Dziecko z afazją – inność nierozpoznana” szkoleniowa rada pedagogiczna ok. 2h M. Nagórska-Jacak
4. „Komputer i Internet jako most między światem ucznia i nauczyciela” warsztat ok. 2h A. Siwińska-Iwańczyk
A. Jaskólska
5. „Trudny uczeń czyli jaki?” warsztat ok. 2h A. Jaskólska

 

Realizacja na terenie szkół i placówek

 

Lp. Tematyka Forma i odbiorca Czas realizacji Osoba prowadząca
1. Praca z uczniem z autyzmem/Zespołem Aspergera w szkole szkoleniowa rada pedagogiczna 90 minut E. Safianowska
2. „Zostałam/em wychowawcą i co dalej?” warsztat ok 1,5h A. Piątkowska
3. „Jak reagować na trudne zachowania uczniów”- metoda konstruktywnej konfrontacji szkoleniowa rada pedagogiczna ok. 3h B. Gogol

Realizacja na terenie poradni

Lp. Tematyka Forma i odbiorca Czas realizacji Osoba prowadząca
1. „Wychowywać czy wychować?”- rozwijanie kompetencji wychowawczych warsztat 6 spotkań po 2h A. Piątkowska
A. Jaskólska
2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci mających trudności w nauce. warsztat dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym 4 spotkania każde po 1h A. Supera

Realizacja na terenie szkół i placówek

 

Lp. Tematyka Forma i odbiorca Czas realizacji Osoba prowadząca
1. „Rodzicu – zanim Twoje dziecko zacznie czytać, pisać i liczyć – czyli zabawy, których zapomnieć nie wolno.” prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych 45-60 inut A.Wesołowska
2. „Od przedszkolaka do pierwszaka” czyli vademecum świadomego rodzica. prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 45-60 minut A. Supera
3. O rozwoju dziecka słów kilka Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 45-60 minut E. Safianowska
4. „Co rodzice wiedzieć powinni, aby dziecko pięknie mówiło” prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 45-60 minut D. Rzepecka
5. „O nauce mowy z telefonem w ręku” prelekcja 45-60 minut M. Nagórska-Jacak
6. „Technologia-patologia? – kilka słów o patostreamingu” warsztat dla rodziców uczniów klas gimn., VII i
VIII SP
90 minut E. Safianowska
7. „Nałogowe korzystanie z urządzeń mobilnych przez dzieci – zagrożenia” prelekcja dla rodziców 45-60 minut A. Jaskólska
8. „Jak pomóc dziecku opanować trudną sztukę czytania i pisania?” warsztaty dla rodziców klas I i II SP ok. 1,5 – 2h A. Wesołowska
9. „Czytam wolno, piszę z błędami – problem czy lenistwo?” prelekcja 45-60 minut A. Wesołowska
10. „Wspólnie odkrywamy zasoby Internetu” prelekcja 45-60 minut A. Siwińska-Iwanczyk
11. „Gimnastyka języka dla smyka” – zajęcia dla dzieci 3-letnich i ich rodziców warsztaty dla rodziców dzieci 3-letnich 60 minut D. Rzepecka

Realizacja na terenie szkół i placówek

Lp. Tematyka Forma Odbiorcy Osoba prowadząca Czas realizacji
1. „Muzykalne dłonie – czyli ćwiczę rączki przy muzyce” -zajęcia usprawniające motorykę małą. warsztat 5-6 latki A. Supera ok 2h lekcyjne
2. „Logofabryka – warsztaty rozwijające percepcję słuchową” warsztat dzieci 5- 6-letnie M. Nagórska – Jacak ok. 90 minut
3. „Internet-mój cały świat?” warsztat kl. IV-V A. Piątkowska ok. 2h lekcyjne
4. „ Jak opanować ortografię wykorzystując własny potencjał?” warsztat kl. V A. Wesołowska ok. 2h lekcyjne
5. „Mój sposób na 6” – trening myślenia i koncentracji uwagi warsztat kl. II i III A. Wesołowska ok. 2h lekcyjne
6. „Buduj na skale – czyli rzecz o wartościach” warsztat gimnazjum, E.Safianowska 1h lekcyjna
7. „Ruch, rytm, dotyk” – czyli usprawnianie pracy rąk przy muzyce warsztat kl. I-III A. Supera ok. 2h lekcyjne
8. „Opanować złość” warsztat dla uczniów kl. IV-VI A. Supera ok. 2h lekcyjne
9. „Pokonam siebie” – rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia warsztat dla uczniów kl. IV-V A. Jaskólska ok. 2h lekcyjne
10. Komputerowe badania potencjału zawodowego diagnoza Ostatnie klasy gimnazjum, szkoły podstawowej i ZSP E. Safianowska w zależności od ilości uczniów

 • „Rozwiązywać wspólnie” – Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek. – Barbara Gogol
 • „Zrozumieć autyzm” – Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem ze spektrum autyzmu. – Emilia Safianowska
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.
 • Badania przesiewowe z wykorzystaniem Skali Prognoz Edukacyjnych – dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uczniowie kl. I – A. Wesołowska, A. Supera
 • Badania przesiewowe z wykorzystaniem SRD dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – A. Wesołowska
 • Badania przesiewowe (pod kątem wczesnego wykrycia trudności w pisaniu i czytaniu) – uczniowie klasy IV SP – A. Wesołowska
 • Przesiewowe badania logopedyczne z wykorzystaniem Platformy Do Badania Zmysłów D. Rzepecka, M. Nagórska-Jacak
 • Badanie słuchu z wykorzystaniem Screaningowego Audiometru Tonalnego (SAT) – uczniowie klas I-VIII SP – A. Wesołowska
 • Konferencja dla nauczycieli i rodziców.
 • Powiatowy Mistrz Ortografii 2019.
 • Dyżur konsultacyjny specjalistów na terenie Poradni (harmonogram w załączeniu).
 • Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
 • Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.
 • Podsumowanie Projektu działań profilaktycznych „Cyfrowy świat wokół nas – korzystaj, ale mądrze”
 • „Debiut przedszkolaka”- spotkania adaptacyjne dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Prosimy o wybór maksymalnie 3 dowolnych form z powyższych propozycji.
Pisemne zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2018r. z wykorzystaniem załączonego wniosku.